Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami

Zebraliśmy poniżej wszystkie niezbędne i najbardziej przydatne informacje, tak by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jednakże jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości to nasz Dział Obsługi Klienta chętnie służy pomocą. Prosimy skontaktuj się z nami w dogodny dla siebie sposób: telefonicznie, poprzez chat lub drogą mailową na poniższe dane adresowe.

Warunki Umowy

Poniżej określono warunki, zgodnie z którymi VELUX Polska Sp. z o.o., Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa, tel.: 22 33 77 000, fax.: 22 33 77 090, NIP 521-009-18-91, KRS 0000018788 (dalej „VELUX”) będzie realizować i odbierać od Państwa zamówienia produktów z niniejszego sklepu internetowego.Poniższe warunki będą dla Państwa wiążące, dlatego prosimy uważnie się z nimi zapoznać, zwłaszcza z postanowieniami dotyczącymi cen, warunków dostawy, prawa do odstąpienia od umowy oraz skutków takiego odstąpienia.Poniższe warunki będą dla Państwa wiążące, dlatego prosimy uważnie się z nimi zapoznać, zwłaszcza z postanowieniami dotyczącymi cen, warunków dostawy, prawa do odstąpienia od umowy oraz skutków takiego odstąpienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z VELUX.

Jeżeli zdecydowali się Państwo złożyć zamówienie, prosimy przewinąć niniejszą stronę w dół, przeczytać warunki oraz zaznaczyć podczas składania zamówienia pole potwierdzające zaznajomienie się z niniejszymi warunkami, co będzie stanowiło potwierdzenie Państwa zgody na ich zastosowanie. 

Umowa sprzedaży i dostarczenia towarów zawierana jest pomiędzy Państwem a VELUX.

Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy jest możliwe, jeżeli osoba składająca zamówienie ukończyła osiemnaście lat.

Przyjmujemy zamówienia bez względu na Państwa miejsce zamieszkania, jednakże towary dostarczane są wyłącznie na wskazany przez Państwa adres na terenie Polski. Warunkiem rozpoczęcia przez nas realizacji Państwa zamówienia jest zaakceptowanie przez Państwa podczas jego składania:

  • niniejszych warunków,
  • cen oraz kosztów określonych w sklepie internetowym, tak jak je wyszczególniono w Państwa zamówieniu,
  • że VELUX zbiera Państwa dane osobowe, to jest imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, do celów realizacji zamówienia,
  • że VELUX przekazuje dane dotyczące Państwa karty płatniczej do celów realizacji zamówienia, w przypadku płatności kartą za zamówienie,
  • że zostanie zawarta umowa zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski.

 

Potwierdzenie otrzymania zamówienia

Po otrzymaniu Państwa zlecenia VELUX wyśle potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. W chwili otrzymania przez Państwa naszego potwierdzenia zostaje zawarta z Państwem wiążąca prawnie umowa. VELUX stara się realizować każde zamówienie w możliwie najkrótszym czasie. Zamówione towary dostarczane są do Państwa zazwyczaj w terminie określonym dla danego towaru, przeważnie standardowe rolety dostarczamy w ciągu 2 dni roboczych, natomiast produkty premium w ciągu 10 dni roboczych.

Potwierdzenie zamówienia przez VELUX jest uzależnione od pomyślnej autoryzacji Państwa karty kredytowej albo debetowej (por. „Cena towarów” oraz „Sposoby płatności”). Jeżeli jednak nie otrzymają Państwo potwierdzenia zamówienia w rozsądnym terminie, prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Naszą wolą jest realizacja zamówień bez zbędnej zwłoki, nie możemy jednak wziąć odpowiedzialności za sytuacje spowodowane problemami i błędami w komunikacji elektronicznej.

Cena towarów

Cena sprzedaży to bieżąca cena wskazana w niniejszym sklepie internetowym w momencie składania przez Państwa zamówienia. Cena zamawianego artykułu, opłaty (o ile będą należne), jak również całkowita wartość Państwa zakupów są zawsze wskazane w zamówieniu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

Sposoby płatności

Płatności można dokonywać za pobraniem, przelewem bankowym, przy użyciu serwisu PayU, lub kart VISA, Maestro i Mastercard. Zostaną Państwo poproszeni o podanie numeru karty, daty ważności oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, numeru wydania karty oraz trzycyfrowego numeru weryfikacyjnego karty. Informacje te przekazywane są z wykorzystaniem wysokiego poziomu szyfrowania bezpośrednio do banku w celu sprawdzenia, czy Państwa karta kredytowa jest ważna. Po zatwierdzeniu karty VELUX wyśle Państwu potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. Państwa karta kredytowa albo debetowa zostanie obciążona w dniu wysłania zamówienia.

Ustawowe prawa konsumenta

Przysługują Państwu jako konsumentom prawa wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów, dotyczące sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, jeżeli dostarczone przez nas towary okażą się wadliwe albo nie będą odpowiadały przedstawionemu opisowi. Towar uznawany jest za wadliwy, jeżeli jest niezgodny z umową sprzedaży w zakresie ilości, jakości oraz właściwości albo jeśli jest niezdatny do użytku w celu, w jakim został zakupiony.

Podjęliśmy wszelkie możliwe środki w celu przedstawienia kolorów naszych towarów możliwie najbardziej realistycznie. Jednakże jesteśmy zmuszeni zastrzec możliwość rozbieżności kolorystycznej pomiędzy kolorami przedstawionymi w sklepie internetowym a rzeczywistymi kolorami naszych towarów.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza przysługujących Państwu bezwzględnie obowiązujących uprawnień ustawowych.

W przypadku wad w dostarczonych Państwu towarach, zobowiązani są Państwo do powiadomienia nas o tym bez zbędnej zwłoki. Przysługiwać będzie Państwu prawo bezpłatnego naprawienia przez nas takiego towaru albo bezpłatnej wymiany wadliwego towaru, jeżeli nie będzie to generowało nieproporcjonalnych kosztów. Jeżeli wadliwy towar nie nadaje się do naprawy, mają Państwo prawo do jego bezpłatnej wymiany. VELUX ma w każdym przypadku prawo dokonania wymiany wadliwego towaru, chyba że wiązałoby się to z nieproporcjonalnymi kosztami po Państwa stronie.

Jeżeli VELUX dopuści się naruszenia umowy, ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez Państwa, które stanowią możliwą do przewidzenia konsekwencję naruszenia umowy przez VELUX albo zaniedbania. Strata lub szkoda jest możliwa do przewidzenia, jeżeli stanowi oczywistą konsekwencję naszego naruszenia albo która była przez nas i przez Państwa rozsądnie brana pod uwagę w chwili zawarcia umowy.

VELUX w żaden sposób nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć albo szkodę na osobie, spowodowane przez zaniedbanie, nadużycie albo umyślne wprowadzenie Państwa w błąd.

Gwarancja

Poza przysługującymi Państwu ustawowymi uprawnieniami, VELUX udziela Państwu trzyletniej (3) gwarancji na produkty zakupione w sklepie internetowym. Warunki gwarancji znajdują się w osobnej Gwarancji VELUX, dostępnej na naszej stronie internetowej. Gwarancja nie wpływa w żaden sposób na Państwa uprawnienia ustawowe.

Pełny tekst gwarancji VELUX dostępny jest tutaj.

Prawo do odstąpienia do umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni bez konieczności podawania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie czternastu (14) dni od daty wejścia przez Państwa albo przez wskazaną przez Państwa osobę trzecią, inną niż przewoźnik, w posiadanie towarów albo – jeżeli umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów zamówionych przez Państwa w ramach jednego zamówienia, ale dostarczanych przez nas osobno – termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym Państwo albo wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła w posiadanie ostatni z dostarczanych towarów.

W celu wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować VELUX (zob. dane kontaktowe poniżej) o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. w formie listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i złożyć wzór formularza odstąpienia albo inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej, pod adresem www.velux.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Państwu potwierdzenie otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

W celu umożliwienia VELUX identyfikacji Państwa zamówienia, podczas wykonywania prawa do odstąpienia prosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska osoby, która składała zamówienie, oraz danych kontaktowych (adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej), numeru zamówienia oraz informacji o towarach, co do których życzą sobie Państwo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem okresu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, zwrócimy Państwu wszelkie otrzymane przez nas od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wyboru przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez VELUX), bez zbędnej zwłoki i w każdym wypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym poinformowali Państwo VELUX o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy takiego zwrotu z wykorzystaniem tej samej formy płatności, jaka została wykorzystana przy transakcji pierwotnej, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na inną formę płatności; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni jakimikolwiek opłatami wynikającymi z takiego zwrotu. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania przez nas towarów albo dostarczenia przez Państwa potwierdzenia odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Obowiązani będą Państwo odesłać towary albo dostarczyć je nam we własnym zakresie na adres podany poniżej:

VELUX Polska Sp. z o.o.
Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

bez zbędnej zwłoki, a w każdym wypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym poinformowali Państwo VELUX o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten będzie zachowany, jeżeli nadadzą Państwo towary przed upływem czternastodniowego (14 dni) okresu.

Będą Państwo zobowiązani do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.

Ponoszą Państwo również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów.

Nasza ocena zmniejszenia wartości towarów

W celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów powinni Państwo obchodzić się z nimi i sprawdzać je (i) z należytą ostrożnością oraz (ii) w taki sam sposób, w jaki mogliby Państwo to zrobić w sklepie. Wszelkie używanie lub sprawdzanie towarów przekraczające wskazany powyżej zakres może spowodować zmniejszenie wartości towarów, które będziemy mieli prawo potrącić przy zwrocie przez nas otrzymanych od Państwa kwot. Określenie możliwego obniżenia wartości towarów będzie przeprowadzane indywidualnie dla każdego przypadku. Mogą Państwo otworzyć opakowanie i sprawdzić materiał oraz kolory towarów z odpowiednią ostrożnością. Należy się również spodziewać, że zamontowanie towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Prosimy pamiętać, że w okresie, w którym posiadają Państwo towary, do czasu ich zwrotu do nas, ponoszą Państwo za nie odpowiedzialność, w tym za wszelkie ich uszkodzenia.

Prawo i sądy właściwe

Umowy zawierane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu a sądy w Polsce mają wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.

VELUX Polska Sp. z o.o.,
NIP 521-009-18-91
KRS 0000018788
Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa,
tel.: 221 034 039
fax.: 22 33 77 090
e-mail:kontakt@velux.pl