Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami

Zebraliśmy poniżej wszystkie niezbędne i najbardziej przydatne informacje, tak by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jednakże jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości to nasz Dział Obsługi Klienta chętnie służy pomocą. Prosimy skontaktuj się z nami w dogodny dla siebie sposób: telefonicznie, poprzez chat lub drogą mailową na poniższe dane adresowe.

Warunki Umowy

1. Poniżej przedstawiono warunki, na jakich VELUX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018788, NIP: 5210091891, REGON: 00622864 (dalej „VELUX”) będzie przetwarzać, przyjmować i realizować zamówienia na produkty ze sklepu internetowego VELUX (dalej „Ogólne Warunki Umów” lub „OWU”).

2. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z firmą VELUX, telefon +48 22 10 34 039 bądź e-mail: kontakt@velux.pl

3. Niniejsze Ogólne Warunki Umów są wiążące, dlatego prosimy uważnie się z nimi zapoznać, zwłaszcza z regulacjami dotyczącymi cen, warunków dostawy, odpowiedzialności, prawa do odstąpienia od umowy oraz skutków takiego odstąpienia.

4. Aby złożyć zamówienie należy zapoznać się i potwierdzić niniejsze Ogólne Warunki Umów.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta między klientem (osobą dokonującą zakupów, dalej „Klient”) a VELUX. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem (dalej „Konsument”). Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy jest ukończenie 18 lat.

6. Przyjmujemy zamówienia i dostarczamy towary wyłącznie na wskazany adres na terenie Polski.

7. Aby zamówienie zostało zrealizowane, należy:

a. podać dane nabywcy wraz z adresem dostawy oraz numerem telefonu oraz adresem e-mail oraz

b. zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki Umów;

c. zaakceptować cenę i koszty dostawy podane w zamówieniu.

Co wskazuje, że zamówienie zostało przyjęte?

8. Po otrzymaniu zamówienia prześlemy potwierdzenie w wiadomości e-mail. Zamówienia realizowane są najszybciej, jak to możliwe. Szacunkowy termin dostawy podawany jest w potwierdzeniu zawarcia umowy. Dokładny termin dostawy podawany jest odrębnej wiadomości e-mail.

9. Potwierdzenie zamówienia będzie uzależnione od potwierdzenia płatności (patrz poniżej w sekcji „Co składa się na ceny towarów?” i „Jak mogę zapłacić za zamówienie?”). Jeśli jednak potwierdzenie zamówienia nie dotrze w rozsądnym czasie, prosimy o bezpośredni kontakt. Zależy nam na szybkiej realizacji zamówienia (bez zbędnej zwłoki), ale nie możemy brać odpowiedzialności za niezależne od nas problemy lub błędy w komunikacji elektronicznej.

Co składa się na ceny towarów?

10. Cena zakupu to cena wskazana w sklepie internetowym VELUX przy danym produkcie. Cena zamówionego artykułu, ewentualne opłaty oraz suma zakupu zawsze są wymienione w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia.

Jak mogę zapłacić za zamówienie?

11. Mogą Państwo opłacić zamówienie za pomocą karty kredytowej, PayU (przelew internetowy), Klarna a także w dniu dostawy gotówką przy odbiorze. W razie płatności kartą, konieczne jest podanie (m.in.) numeru karty, daty ważności i trzycyfrowego numeru zabezpieczającego. Dane te są przekazywane za pomocą zaawansowanej technologii szyfrowania bezpośrednio do banku w celu weryfikacji płatności. Po zatwierdzeniu płatności, wyślemy potwierdzenie zamówienia e-mailem. Karta kredytowa lub debetowa Klienta jest obciążana w dniu wysłania przesyłki.

Możesz wybrać płatność w systemie Klarna. Klarna przedstawi szczegółowe warunki płatności.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zadać pytanie o płatność, przejdź do witryny internetowej Klarna lub skontaktuj się z obsługą klienta Klarna.

Prawa ustawowe Konsumenta

12. Jako Konsumentom przysługują Państwu opisane w niniejszej sekcji prawa wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli dostarczony przez nas towar (towary) okaże się niezgodny z umową.

13. Sprzedawane towary muszą być zgodne z umową w chwili dostawy.

14. VELUX ponosi również odpowiedzialność za wszelkie niezgodności wynikające z montażu, jeśli został on wykonany przez VELUX lub na odpowiedzialność VELUX, lub jeśli nieprawidłowy montaż przeprowadzony przez Konsumenta zgodnie z umową wynika z braków lub błędów w instrukcjach montażu dostarczonych przez VELUX.

15. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił VELUX najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który VELUX zaakceptował.

16. Oprócz kryteriów zgodności z umową wymienionych w pkt 15, towar, aby został uznany za zgodny z umową musi spełniać również szczególne kryteria określone w art. 43b ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez VELUX, jakąkolwiek osobę znajdującą się na wcześniejszym etapie łańcucha transakcji, lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.

17. VELUX nie będzie jednak związana wyżej wymienionymi publicznymi zapewnieniami, jeżeli wykaże, że:

a. ich nie znała i nie miała uzasadnionej możliwości ich poznania;

b. w chwili zawarcia umowy publiczne zapewnienia zostały skorygowane w sposób porównywalny z pierwotnymi zapewnieniami; lub

c. publiczne zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję o zakupie.

18. VELUX nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie jednej lub kilku szczególnych cech towaru, o których Konsument został wyraźnie poinformowany, a które odbiegają od kryteriów zgodności określonych w punkcie 16 i dotyczących aktualizacji, i na które wyraźnie i oddzielnie wyraził zgodę.

19. VELUX ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez VELUX, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru. VELUX nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

20. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, VELUX ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

21. Ustawowa odpowiedzialność za zgodność z umową wiąże się z obowiązkiem dostarczania przez VELUX, w stosownych przypadkach, wszelkich aktualizacji niezbędnych do utrzymania zgodności towaru z umową. VELUX nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, jeżeli Konsument, który został wcześniej poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach braku instalacji aktualizacji, nie zainstaluje w rozsądnym terminie aktualizacji dostarczonych przez VELUX, chyba że brak instalacji lub nieprawidłowa instalacja aktualizacji wynikała z błędów w instrukcjach instalacji dostarczonych przez VELUX.

22. Ustawowa odpowiedzialność za zgodność z umową daje Konsumentowi prawo do naprawy lub wymiany towaru.

23. VELUX może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub VELUX może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla VELUX. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla VELUX, może ona odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

24. VELUX dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której VELUX została poinformowana przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi VELUX. 25. W celu dokonania naprawy lub wymiany produktu Konsument powinien udostępnić VELUX produkt podlegający naprawie lub wymianie. VELUX odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

26. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, VELUX demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

27. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

28. Konsument może uzyskać obniżenie ceny zakupu zatrzymując towar lub rozwiązać umowę i uzyskać pełen zwrot pieniędzy po zwrotem towaru, jeżeli:

a. VELUX odmawia naprawy lub wymiany towary;

b. przekroczenie terminu naprawy lub wymiany towaru, naprawa lub wymiana towaru powoduje znaczne niedogodności dla Konsumenta lub Konsument ponosi koszty montażu naprawionego lub wymienionego towaru;

c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że VELUX próbowała doprowadzić towar do zgodności;

d. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy - w takich przypadkach Konsument nie jest zobowiązany do wcześniejszego żądania naprawy lub wymiany towaru;

e. z oświadczenia VELUX lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

29. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

30. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar. VELUX zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. 31. VELUX zwróci Konsumentowi koszty skorzystania z prawa do obniżenia ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapewnienia o obniżeniu ceny.

32. Jeżeli niezgodność towaru z umową dotyczy tylko niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy tylko co do tych towarów, a także co do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, że Konsument zgodzi się zachować tylko towary zgodne z umową.

33. Prawa, o których mowa powyżej wynikają z zastosowania art. 43a - 43f ustawy o prawach konsumenta.

34. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru z umową należy nas o tym niezwłocznie powiadomić. Kontakt do działu Obsługi Klienta to (22) 33 77 000, e-mail: kontakt@velux.pl. VELUX rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty złożenia reklamacji.

Gwarancja

35. Oprócz praw ustawowych, VELUX udziela 10-letniej gwarancji na okna dachowe i kołnierze oraz 3 lat gwarancji na rolety i produkty elektryczne zakupione w tym sklepie internetowym. Warunki gwarancji nie wpływają w żaden sposób na Państwa prawa ustawowe.

36. Pełny tekst gwarancji VELUX dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronie www.velux.pl w zakładce Warunki gwarancji: Gwarancja VELUX - sprawdź warunki gwarancji

37. Gwarancja udzielana jest dla produktów zamontowanych na terytorium Polski.

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

38. Jeżeli są Państwo Konsumentami, mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyny.

39. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów lub – w przypadku, gdy umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów w jednym zamówieniu i dostarczonych przez VELUX osobno – po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym Konsument otrzymał ostatni towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie ostatniego towaru. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem.

40. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy o kontakt z naszym działem Obsługi Klienta kontakt@velux.pl. W e-mailu należy podać numer zamówienia, a także wskazać produkty, które chcą Państwo zwrócić.

41. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

42. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta VELUX zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostawy standardowej). Zwrot płatności nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym VELUX otrzyma z powrotem dostarczone towary, lub (jeśli termin ten będzie wcześniejszy) w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym Konsument przedstawi dowód dokonania zwrotu towarów, lub jeśli nie dostarczono jeszcze towarów, w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o decyzji Konsumenta o wycofaniu zamówienia.

43. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego środka płatniczego, który został wykorzystany do zawarcia pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

44. Konsument odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż wynikający z charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

45. W przypadku odstąpienia proszę odesłać lub przekazać VELUX zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotów należy dokonywać na adres:

Fabryka okien w Namysłowie V-LOG,

ZWROT TOWARU

ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów.

46. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów zależne od rodzaju i ilości zwracanego towaru. W celu zapoznania się z ceną należy skontaktować się z wybranym przewoźnikiem.

Ustalanie przez naszą firmę, czy doszło do pomniejszenia wartości towarów

47. W celu ustalenia charakteru, cech i sposobu działania towarów należy obchodzić się z nimi i sprawdzać je (i) z należytą starannością i (ii) w taki sam sposób, w jaki zazwyczaj robi się to w sklepie. Wszelkie czynności wykraczające poza typowe oglądanie i sprawdzanie towaru mogą doprowadzić do pomniejszenia jego wartości, które uprawnia VELUX do stosownego obniżenia kwoty zwrotu płatności za zamówienie. Ustalanie, czy i w jakim stopniu doszło do pomniejszenia wartości towaru, ma charakter indywidualny. Uszkodzenie opakowania towaru nie jest uwzględniane przy ocenie pomniejszenia wartości towaru, o ile miało na celu sprawdzenie produktu. Należy również oczekiwać, że każdy montaż towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Klient musi pamiętać, że do momentu zwrotu towaru odpowiada za jego stan i że będzie obciążony finansowo, jeśli w tym czasie dojdzie do uszkodzenia towaru.

Rozwiązywanie sporów z Konsumentami

48. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsument może wnioskować o rozstrzygnięcie sporu na europejskiej platformie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnej pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

49. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

50. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej z VELUX;

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a VELUX.

Prawo właściwe i właściwość terytorialna sądów

51. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego VELUX podlegają prawu polskiemu, a sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego VELUX.

Postanowienia końcowe

52. Jeśli nie wywiążemy się z umowy, jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody, które zostały poniesione przez Klienta, a które są przewidywalnym skutkiem naruszenia przez nas umowy lub naszego zaniedbania. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub jeśli była racjonalnie rozważana przez Państwa i nas w momencie zawierania umowy.

53. Niniejsze Ogólne Warunki Umów nie ograniczają Państwa obowiązkowych praw ustawowych.